12.12.2019

BDO- czyli co?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

 

Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź czy nie musisz ubiegać się o wpis do Rejestru BDO!

 

BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki

odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych
i sprawozdawczych.

 

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Na wniosek wpisowi podlegają podmioty, które:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe
  i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach,
  samochodach osobowych i ciężarowych), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

 

Podatnicy objęci obowiązkiem rejestracji do BDO powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku

 Wniosek o wpis do Rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

 

Otrzymany indywidualny numer rejestrowy BDO należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów np. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów.

 

Wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1

 

 

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione: 

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe,
 • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.
 • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

 

PAMIĘTAJ

 • Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.
 • Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.
 • Jeśli na przykład do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów.
 • W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

 

Uwaga! Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru, a także za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO podlega karze pieniężnej w wysokości od  5 000 zł do 1 000 000 zł

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://bdo.mos.gov.pl/