18.12.2019

NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu od 2020!

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu,
będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP.

 

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zostać zewidencjonowana na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy drugą stroną jest podmiot, który prowadzi działalność, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży. Sytuacja komplikuje się, gdy sprzedaż zostanie zewidencjonowana na kasie fiskalnej, a stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (o czym sprzedawca nie wiedział w momencie wystawiania paragonu).
W takim przypadku ustawodawca przewidział możliwość wystawienia faktury do paragonu.

 

Jednak od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie będzie miał prawa do wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

 

Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, dzięki którym sprzedawcy mogą

wystawiać faktury do paragonów wystawianych przed 1 stycznia 2020 r., nawet jeżeli

nie zawierają NIP-u nabywcy.

 

 

 

 

 

 

Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów i pomimo braku NIP-u nabywcy na paragonie wystawi fakturę, zostanie ukarany 100% sankcją. Oznacza to, że po stronie sprzedawcy powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% podatku VAT, który został wykazany na fakturze. W konsekwencji sprzedawca będzie zmuszony do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego.
Natomiast nabywca, który ujmie w ewidencji fakturę do paragonu bez numeru NIP będzie miał ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze.

Jest to kolejne narzędzie wprowadzone przez ustawodawcę mające na celu uszczelnienie
systemu podatkowego oraz wyeliminowanie celowego zaniżania zobowiązań podatkowych przez nabywców.