31.01.2020

Podatek solidarnościowy – na czym polega i kto go zapłaci?

 

Od 2019 r. podatnicy zobowiązani będą płacić 4% podatek solidarnościowy. Wystąpi on u tych osób fizycznych, u których podstawa opodatkowania przekroczy 1 mln zł rocznie.

Suma dochodów, nie tylko opodatkowanych według skali podatkowej !!!

Obliczając, czy wartość podstawy opodatkowania przekracza 1 mln zł podatnik sumuje wiele źródeł przychodów, nie tylko opodatkowanych według skali (gdzie sumować należy dochody ze wszystkich źródeł – np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, emerytury, najem, inne źródła przychodów), ale również dochód od zbycia udziałów i instrumentów finansowych (opodatkowany liniowo 19% podatkiem), z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo oraz z tytułu dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (podatek 19%). Suma tych dochodów stanowi kwotę, którą porównać należy z wartością 1 mln zł. Nadwyżka podlegać będzie 4% podatkowi solidarnościowemu.

Zmniejszenie kwoty dochodów tak, by nie przekroczyła 1 mln zł, może mieć kluczowe znaczenie dla podatników. Tu jednak pojawia się problem – podstawa opodatkowania w podatku solidarnościowym nie jest tożsama z taką, jaka występuje w podatku PIT – inaczej wpływają na nią koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe czy rozliczenie z małżonkiem czy jako samotny rodzic.

Podatnicy nie mają prawa przy obliczaniu limitu 1 mln zł stosować większości ulg, do jakich są uprawnieni w rozliczeniach rocznych podatku dochodowego. Po zsumowaniu źródeł przychodów, odliczać od nich będą mogli wyłącznie kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, zapłacone w danym roku podatkowym w Polsce lub za granicą – w kraju UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że nie zaliczyli ich do kosztów podatkowych lub nie zostały naliczone od dochodów zwolnionych z opodatkowania lub takich, od których zaniechano poboru podatku.

Przepisy nie wskazują na to, by przy rozliczaniu daniny solidarnościowej brać pod uwagę rozliczenie na preferencyjnych zasadach jako samotny rodzic lub wspólnie z małżonkiem. Metody te mogłyby mieć znaczący wpływ na ustalenie kwoty 1 mln zł podstawy opodatkowania. Jednak zgodnie z przepisami podatkowymi ustalić należy czysty dochód podatnika, a nie preferencyjne zasady opodatkowania.

Od kiedy stosować i kiedy płacić nowy podatek ?

Danina rozliczana będzie na osobnym formularzu DSF-1, składać go będzie trzeba jako dodatkową, oddzielną deklarację za 2019 rok poza PIT-ami PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.

Podatek ten dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych lub postawionych do dyspozycji od 1.01.2019 r., opłacany jest jednorazowo za cały rok – nie należy opłacać zaliczek w trakcie roku, po przekroczeniu limitu 1 mln zł.

Termin zapłaty podatku to 30 kwiecień roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym (w rozliczeniu za 2019 rok termin zapłaty – 4% daniny solidarnościowej to 30.04.2020 roku).